Noticies

 

El ple de la Diputació aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i els seus organismes autònoms

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat el «Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms». La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta dels alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals i determini les conseqüències d’incomplir-los. Mitjançant aquest codi, la Diputació de Girona dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest codi té dos objectius fonamentals, un és establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven i determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

El codi és d’aplicació directa als alts càrrecs de l’àmbit de la Diputació de Girona i als dels seus organismes autònoms. I assenyala que les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics i als principis de bon govern.

També els alts càrrecs han de seguir unes normes de conducta en l’exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Finalment es crea una Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs; i un règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment.

D’altra banda en el ple s’ha fet pública la declaració institucional de rebuig contundent a la sentència del cas de «la Manada», i de defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals. En la declaració s’insta a impulsar protocols d’actuació municipal davant l’assetjament sexual a festes majors i altres espais públics d’oci.

El Ple de la Diputació de Girona ha donat llum verda a l’aprovació de la modificació del Pla de serveis de la Diputació de Girona d'assistència en l'exercici del control intern a les entitats locals. Pla aprovat en sessió de data 21 de novembre de 2017. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.
En el Pla de serveis aprovat inicialment, l’eina de gestió electrònica preveia, únicament, l’exercici de la fiscalització i intervenció prèvia en règim de requisits bàsics per aquelles entitats locals adherides al Pla de suport a l’Administració electrònica amb el Gestor d’administració electrònica subministrat per l’oficina de suport a l’Administració electrònica de la Diputació de Girona implantat. Ara, com a conseqüència d’aquest desenvolupament en l’eina de gestió, el Pla de serveis preveu l’exercici del control intern (tan pel que fa la funció interventora com el control
financer), i a més, no només són beneficiàries del servei les entitats locals adherides
al Pla de suport a l’Administració electrònica que hagin implantat el Gestor d’administració electrònica subministrat per l’oficina de suport a l’Administració electrònica de la Diputació de Girona, sinó que passen a ser beneficiàries d’aquest servei totes les entitats locals de la demarcació de Girona.

També s’ha modificat el contingut i l’abast d’aquest servei. Totes les entitats locals de la demarcació de Girona seran beneficiàries del servei, i el cost que derivi de la contractació d’aquestes empreses d’auditoria per a la supervisió dels treballs d’auditoria pública anirà a càrrec de l’entitat local, no suposant un cost per a la Diputació de Girona.


En el ple d’avui també s’ha donat compte de l’informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest llei estableix com a mecanisme de transparència en el compliment dels terminis de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics. L’article quart d’aquesta llei, apartats 3 i 4, estableix que: «Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en
aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini» i «Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local,aquest informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats Autònomes».
.

Els grups polítics presents a la Diputació de Girona, IdS, PDeCAT, ERC, PSC i CUP, conjuntament amb el Servei de Medi Ambient de la Diputació, proposen al Ple una sèrie de mesures d’urgència per lluitar contra una espècie invasora molt perjudicial pel nostre medi, la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax). La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Aquesta espècie exòtica invasora constitueix un depredador que, entre d’altres impactes, ataca les abelles de la mel i produeix danys a les arnes i l’apicultura, i es troba en plena expansió a les nostres comarques. És especialment problemàtica la seva depredació sobre les abelles de la mel i la repercussió sobre els abellars i l’apicultura com també l’alarma generada i el risc d’exposició a picades quan els vespers d’aquesta espècie es formen molt a prop de zones habitades o activitats humanes. Al setembre - octubre aquests nius són molt grans i poden produir unes 200 reines de mitjana, de les quals una petita proporció sobreviuen a la hivernació per tornar a començar el cicle a la primavera.

El Ple ha acordat impulsar ajuts en formació, assessorament i recursos materials, una xarxa de recollida de dades i de coordinació amb altres administracions . Equips per destruir nius grans a la tardor i fer actuacions més àmplies i efectives.


Foto: Diputació de Girona