Noticies

 

L'ACM ha fet un comunicat davant els recursos contenciosos administratius que Gas Natural Servicios SDG, S.A. està interposant contra molts ajuntaments en relació amb la llei 24/2015 en allò que afecta l’acreditació del risc d’exclusió residencial.

L'ACM manifesta

1. Cal tenir en compte que la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, es va aprovar sense un consens previ amb les entitats municipalistes, malgrat les repercussions que comporta per als serveis socials de competència local.

2. L’ACM vol posar en valor la tasca dels professionals dels serveis socials, qüestionada en els recursos interposats per Gas Natural. El fet que la Llei no resolgui adequadament determinades situacions que es donen en la nostra societat, no ha de ser l’excusa per menystenir la tasca diària dels tècnics de l’administració local.

3. La Generalitat i els representants del món local van elaborar una proposta de protocol per establir els procediments a seguir per a l’aplicació de la Llei 24/2015. Tanmateix, el protocol va ser impugnat per ENDESA i el jutjat contenciós administratiu en va declarar la nul·litat, si bé la sentència ha estat recorreguda per l’ACM, l’FMC i la Generalitat de Catalunya.

4. Per part de l’ACM s’ha constatat que hi ha companyies subministradores que trameten tots els rebuts impagats als serveis socials, sense cap filtre previ i sense haver complert l’obligació de notificar-ho prèviament als usuaris, establerta a la llei 24/2015, sovint amb infracció de la normativa de protecció de dades. Cal articular un mecanisme àgil de comunicació entre companyies i serveis socials que garanteixi el compliment dels requisits legals i la confidencialitat de les dades personals.

5. La Llei estableix que els serveis socials disposen d’un termini de 15 dies per informar si una persona es troba en situació d’exclusió residencial. Cal tenir en compte que els serveis socials de l’administració local no poden accedir a la informació de l’Agència Tributària sense l’autorització del mateix ciutadà, per la qual cosa, si la persona afectada és desconeguda dels serveis socials i no respon als requeriments no és possible obtenir aquesta informació.

Finalment, denunciem que darrera dels recursos de Gas Natural hi ha una voluntat clara d’incomplir l’esperit que inspira la llei 24/2015, dificultant la resposta als casos de pobresa energètica que afecten a massa persones i famílies de la nostra societat. Alhora, cal pensar si, després d’aquest període d’aplicació de la llei, cal introduir-hi alguna modificació per aconseguir una millor protecció dels afectats, repensar l’acreditació de la vulnerabilitat, i protegir les dades i la intimitat de les persones que es troben en aquesta situació, per aconseguir una major seguretat jurídica i agilitat en la tramitació.