Noticies

 

La Diputació reuneix 170 tècnics i electes locals per parlar del control intern a les entitats locals

Aquest divendres ha tingut lloc la I Jornada de Control Intern del Sector Públic Local: el Pla de Serveis d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, formació que des de la Diputació de Girona s’ofereix als secretaris interventors, interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de l’Administració local que hagin de donar compliment al RD 424/2017.

Els canvis normatius introduïts per aquest Reial decret, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, configuren un nou paradigma en l’exercici d’aquest control intern.

El Reial decret esmentat té per objecte desenvolupar el reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la finalitat de regular els procediments, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació en l’àmbit del control intern de les entitats locals.

L’objectiu de la jornada és oferir una visió concreta de les modificacions en l’exercici del control que implicarà l’aplicació del RD 424/2017. I també informar sobre els recursos que la Diputació de Girona oferirà a les entitats locals de la demarcació per facilitar-ne la seva aplicació.

La presentació i inauguració de la Jornada ha estat a càrrec del vicepresident primer i president de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Durant la presentació ha remarcat que «aquesta jornada ofereix una visió concreta de les modificacions en l’exercici del control que implicarà l’aplicació del Real decret i presentar públicament el pla d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals». Des de la Diputació es pretén implantar el mètode, no realitzar el control intern de tots els municipis de la demarcació.

Mercedes Vega García, subdirectora general d’Estudis i Coordinació de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, ha presentat els objectius i el contingut principal del Reial decret que aprova el Reglament del control intern de les entitats locals; Ernest Ruiz i García, viceinterventor de la Diputació de Girona, ha parlat sobre les característiques del nou model de control intern local; Javier Sánchez Rubio, director de l’Oficina de Comptabilitat i Control Financer de l’Ajuntament de Madrid, ha tracta la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació en l’àmbit del control intern de les entitats locals, i José Fernando Chicano Jávega, interventor general de l’Ajuntament de Tarragona, ha tractat el control financer: el control permanent i l’auditoria pública. Finalment, Nuria Josa i Arbonès, interventora general de la Diputació de Girona, ha presentat el Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern en les Entitats Locals de la Diputació de Girona.
La cloenda ha estat a càrrec de Joan-Ignasi Puigdollers, síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Foto: Martí Artalejo