Noticies

 

L'Ajuntament de Sarrià aprovarà una modificació de l'Ordenança reguladora de la ubicació dels Clubs socials de Cànnabis, que regula les distàncies d'emplaçament quan es tracte de sòl industrial.
PROPOSTA AL PLE
Es proposa al ple l’aprovació inicial de la modificació de l’article 5.2 de l’Ordenança reguladora de la ubicació dels Clubs socials de Cànnabis, en el sentit de regular que les distàncies es reduiran un terç quan es tracti d’ubicacions en sòl industrial.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5.de l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació dels Clubs Socials de Cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Sarrià de Ter.

Amb la modificació proposada el text de l’article 5 és el següent :

«Article 5. Criteris d’emplaçament.

1. L’ús de Club Social de Cànnabis, a efectes urbanístics i ambientals, es considera un ús assimilat a l’ús recreatiu terciari, pel que es podrà implantar en els àmbits i/o locals en els que el planejament urbanístic autoritza la implantació d’aquesta modalitat d’ús i haurà de complir les condicions tècniques exigibles a aquest ús.

2. En tot cas, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a menys de 500 metres de centres educatius i centres de salut, centres esportius, centres dirigits al públic infantil i la Biblioteca Municipal. La distància es reduirà un terç quan la ubicació proposada es trobi ubicada en sòl qualificat urbanísticament com a industrial.

3. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus en qualsevol dels llocs en els que es prohibeix fumar (centres i galeries comercials, instal•lacions esportives, etc.).

4. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 700 metres».

Segon.- Sotmetre l’expedient i Reglament a informació pública pel termini de trenta dies comptadors des del següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el supòsit de no produir-se reclamacions l’acord inicial serà elevat a definitiu donant-se compte a la Generalitat i Administració de l’Estat, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació que entrarà en vigor una vegada aprovat al BOP de Girona.